Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176/SGK Toán 5) 

Câu 1: Tính

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

IMG_256

c) 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d) 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12.

Câu 2: Tìm x:

IMG_257

Câu 3: Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường?

Câu 4: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng

 HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

IMG_258

IMG_259

Câu 2: Tìm x:

a) 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)  X x 0,1 = 2/5

IMG_260

Câu 3: 

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Câu 4:

Coi số tiền mua là 100%. số tiền bán hàng:

100 % + 20% = 120% (số tiền mua)

Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

1 800 000 : 120% = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 (đồng)