Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179-180/SGK Toán 5) 

Câu 1: Tính

a) 85793 – 36841 + 3826

IMG_256

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Câu 2: Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5

Câu 3: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Câu 4: Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Câu 5: Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

IMG_257

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

IMG_258

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Câu 2:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Câu 3:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

IMG_259

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

IMG_260

Diện tích mảnh đất hình thang là:

IMG_261

20000m2 = 2 ha

Đáp số: 20000m2; 2 ha.

Câu 4

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 -45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90  : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Câu 5:

IMG_262

IMG_263

=> Suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).