Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Nạn đói đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của

Correct! Wrong!

Ba loại giặc mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945:

Correct! Wrong!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II diễn ra vào?

Correct! Wrong!

Cuộc kháng chiến toàn quốc phòng chống Pháp kết thúc vào

Correct! Wrong!

Cuộc kháng chuến toàn quốc chống Pháp bắt đầu từ

Correct! Wrong!

Từ cuối năm 1945 Cách mạng nước ta phải đương đầu với

Correct! Wrong!

Cụm từ " nghìn cân treo sợi tóc" là diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ra

Correct! Wrong!

Những chiến dịch nào trong cuộc kháng chuến chống Pháp diễn tra trong thu-đông?

Correct! Wrong!

“Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Em hãy cho biết: “Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Correct! Wrong!

Chiến dịch Việt Bắc Thu – đông diễn ra vào

Correct! Wrong!

Anh hùng nào đã đánh bộc phá ở Đông khê trong biên giới thu- đông 1950

Correct! Wrong!

Sự kiện tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta là?

Correct! Wrong!

Chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ghi lại trang vàng lịch sử chông ngoại xâm của dân tộc ta?

Correct! Wrong!

Những cụm từ nào trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân ta?

Correct! Wrong!

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào

Correct! Wrong!

Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận trong chiến dịch

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)
Bạn cần cố gắng hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ