Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 13:Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Cuộc chiến đấu ở Hà Nội diễn ra trong

Correct! Wrong!

Quân và dân ở đâu đã xây dựng tuyến chiến hào nhiều tầng, lập vành đai bao vây thành phố?

Correct! Wrong!

Thực dân Pháp gửi tối hậu thư đe dọa ta vào

Correct! Wrong!

Cuộc chiến đấu quyết liệt nhất trong thời gian đầu toàn quốc kháng chiến diễn ra ở đâu

Correct! Wrong!

Quân và dân Thừa thiên-huế đã tiêu diệt

Correct! Wrong!

Thực dân Pháp gửi tối hậu thư tuyên bố quân đội Pháp sẽ đảm nhận việc trị an ở thành phố Hà Nội từ ngày nào?

Correct! Wrong!

Quân dân Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu

Correct! Wrong!

Những cụm từ nào trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân ta?

Correct! Wrong!

Ở Đà Nẵng cuộc chiến đấu diễn ra vào

Correct! Wrong!

Cuộc chiến đấu ở Huế diễn ra trong

Correct! Wrong!

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát trên đài tiếng nói Việt Nam lúc nào?

Correct! Wrong!

Trung ương Đảng và chính Phủ họp vào lúc nào để quyết định phát động toàn quốc kháng chiến?

Correct! Wrong!

Niềm tin của nhân dân ta trong cuộc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là gì

Correct! Wrong!

Mở đầu cho cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai, thực dân Pháp

Correct! Wrong!

Cụm từ nào thể hiện tinh thần chiến đấu của nhân dân ta?

Correct! Wrong!

Đồng bào Hà Nội khuân bàn ghé, giường tủ, hòm xiểng, cánh cửa ra đường phố để làm gì?

Correct! Wrong!

Ở Huệ cuộc chiến đấu diễn ra vào

Correct! Wrong!

Hành động xâm lược nào của thực dân Pháp khiến nhân dân ta không thể nhân nhượng được nữa phải đứng lên chiến đấu?

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 13:Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước
Bạn cần cố găn hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ