Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Khẩu hiệu “Không một tấc đất bó hoang”, “Tấc đất, tấc vàng" được treo ở khắp nơi để làm gì?

Correct! Wrong!

Người tạ dùng cụm từ nào để nói đên tình thế nước ta sau Cách mạng tháng Tám?

Correct! Wrong!

Ta thực hiện biện pháp gì để có thời gian tăng cường lực lượng chuẩn bị kháng chiến lâu dài?

Correct! Wrong!

Kết quả của việc chống lại " giặc đói" là gì?

Correct! Wrong!

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi lập “hũ gạo cứu đói”," ngày đồng tâm" để làm gì?

Correct! Wrong!

Số ruộng không thể cày cấy được là:

Correct! Wrong!

Biện pháp lâu dài để giải quyết nạn đói là

Correct! Wrong!

Biện pháp nào của Đảng Và Chính phú đã làm cho dân nghèo phấn khởi hăng hái sản xuất?

Correct! Wrong!

Em hiểu như thế nào về "Quỹ đảm phụ quốc phòng"?

Correct! Wrong!

Lực lượng nào bao vây, chống phá cách mang nước ta sau Cách mạng tháng Tám?

Correct! Wrong!

Số đồng bào ta không biết chữ là

Correct! Wrong!

Tại sao sau Cách mạng tháng Tám, nông nghiệp đình đốn?

Correct! Wrong!

Ta đẩy quân tưởng về nước bằng biện pháp gì

Correct! Wrong!

Những khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám là?

Correct! Wrong!

Vì sao nói: “Ngay sau cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế Nghìn cân treo sợi tóc

Correct! Wrong!

Số người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945là —

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Bạn cần cố gắng hơn nữa
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ