Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Người từ Cảng nhà Rồng đi tìm con đường mới để cứu dân tộc là ai?

Correct! Wrong!

Người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu cần vương là ai?

Correct! Wrong!

Đảng Việt Nam ra đời vào năm nào?

Correct! Wrong!

Năm 1958 diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Correct! Wrong!

Đại diện phái chủ chiến chủ trương cùng nhân dân ta tiếp tục chiến đấu chống Pháp?

Correct! Wrong!

Phong trào lớn nhất trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược ở Nam Kì do ai chỉ huy?

Correct! Wrong!

Phong trào Xô Viết nghệ tĩnh diễn ra năm nào?

Correct! Wrong!

Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập năm nào?

Correct! Wrong!

Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấy tranh chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì là

Correct! Wrong!

Sự kiện tiêu biểu đầu thế kỉ XX

Correct! Wrong!

Sự kiện tiêu biểu nhất cuối thể kỉ XIX là

Correct! Wrong!

Tiêu biểu cho các nhà nho yêu nước chủ trương canh tân đất nước là

Correct! Wrong!

Khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên đất nước ta nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ

Correct! Wrong!

Sự kiện tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1930-1945

Correct! Wrong!

Nhân vật lịch sử thế kỉ XX là

Correct! Wrong!

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Bạn cần cố gắng hơn nữa
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ