10 Bài toán và lời giải DẠNG TÍNH THỜI GIAN 2 VÒI NƯỚC CÙNG CHẢY VÀO BỂ

 

STT

Đề bài

Đáp số

Lời giải

1

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 2 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 6 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

1,5

1 giờ vòi 1 chảy được 1/2 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/6 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 2 + 1/6 = 2/3 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 2/3 = 1,5 (giờ)
Đáp số: 1,5 giờ

2

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 7 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 3 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

2,1

1 giờ vòi 1 chảy được 1/7 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/3 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 7 + 1/3 = 10/21 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 10/21 = 2,1 (giờ)
Đáp số: 2,1 giờ

3

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 4 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 6 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

2,4

1 giờ vòi 1 chảy được 1/4 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/6 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 4 + 1/6 = 5/12 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 5/12 = 2,4 (giờ)
Đáp số: 2,4 giờ

4

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 7 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

0,875

1 giờ vòi 1 chảy được 1/1 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/7 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 1 + 1/7 = 8/7 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 8/7 = 0,875 (giờ)
Đáp số: 0,875 giờ

5

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 24 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

0,96

1 giờ vòi 1 chảy được 1/1 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/24 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 1 + 1/24 = 25/24 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 25/24 = 0,96 (giờ)
Đáp số: 0,96 giờ

6

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 2 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 3 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

1,2

1 giờ vòi 1 chảy được 1/2 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/3 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 2 + 1/3 = 5/6 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 5/6 = 1,2 (giờ)
Đáp số: 1,2 giờ

7

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 7 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

0,875

1 giờ vòi 1 chảy được 1/1 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/7 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 1 + 1/7 = 8/7 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 8/7 = 0,875 (giờ)
Đáp số: 0,875 giờ

8

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 24 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

0,96

1 giờ vòi 1 chảy được 1/1 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/24 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 1 + 1/24 = 25/24 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 25/24 = 0,96 (giờ)
Đáp số: 0,96 giờ

9

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 3 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 13 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

2,4375

1 giờ vòi 1 chảy được 1/3 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/13 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 3 + 1/13 = 16/39 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 16/39 = 2,4375 (giờ)
Đáp số: 2,4375 giờ

10

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 3 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 5 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

1,875

1 giờ vòi 1 chảy được 1/3 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 1/5 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 1/ 3 + 1/5 = 8/15 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 8/15 = 1,875 (giờ)
Đáp số: 1,875 giờ

 

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ

TÀI LIỆU MỚI NHẤT