Bài Trắc nghiệm Toán 1

30 Câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 1

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

This is a timed quiz. You will be given 20 seconds per question. Are you ready?

20
0%

Số ở giữa số 25 và 27 là số

Correct! Wrong!

Số lớn hơn 62 và nhỏ hơn 64 là số:

Correct! Wrong!

Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự ừ bé đến lớn:

Correct! Wrong!

Hình tam giác là hình có:

Correct! Wrong!

Lớp 1A có 55 bạn, trong đó có 30 bạn nam, vậy số bạn nữ của lớp 1A là:

Correct! Wrong!

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số

Correct! Wrong!

Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ Hà còn lại

Correct! Wrong!

Hôm nay là thứ năm ngày 8 thì hôm kia là ngày:

Correct! Wrong!

Năm nay anh 10 tuổi, anh hơn em 4 tuổi, vậy tuổi của em là:

Correct! Wrong!

Số 65 là số ở giữa của:

Correct! Wrong!

Nhà bà có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na là 24, vậy số quả bưởi là:

Correct! Wrong!

Một tuần có:

Correct! Wrong!

Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

Correct! Wrong!

Kết quả của phép tính 85 – 24 – 40 =……

Correct! Wrong!

Số điền vào chỗ chấm trong phép tính ……….+15 – 20 = 37 là:

Correct! Wrong!

Số tròn chục ở giữa số 35 và 45 là:

Correct! Wrong!

Số mà có số liền trước là số 20 là:

Correct! Wrong!

Số lớn nhất có hai chữ số là:

Correct! Wrong!

Kết quả nào của phép tính 55 – 42 +22 = ………bé hơn số nào

Correct! Wrong!

Đoạn thẳng BC dài 14cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng BC 3cm, vậy đoạn thẳng CD dài là:

Correct! Wrong!

Số liền trước số bé nhất có hai chữ số là số:

Correct! Wrong!

Nam có 12 bút chì, Thành có 13 bút chì, Văn có 14 bút chì. Vậy số bút chì có tất cả là:

Correct! Wrong!

Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số:

Correct! Wrong!

Có tất cả bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Đoạn thẳng AB dài 18 cm, đoạn thẳng BC dài 25 cm, vậy đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB:

Correct! Wrong!

Số liền sau số bé nhất có hai chữ số là:

Correct! Wrong!

Kết quả của phép tính 56 + 13 – 30 =…..

Correct! Wrong!

Số 45 là số liền sau số:

Correct! Wrong!

30 Câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 1
Bạn cần cố gắng hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ